دبیرستان دخترانه

مدیر دبیرستان: خانم مریم ملک زاده

معاون آموزشی: فاطمه زهرا بهرامی

معاون اجرایی: انیسه دلشادی

مسئول پرورشی: عاطفه حسین زهی

دبیرستان پسرانه

 

معاون آموزشی: علی حسین بر

معاون اجرایی: مسعود بلوچ مرادی

مدیر مجتمع آموزشی: مجید کریم زاده