دبیرستان دخترانه

مدیر دبیرستان: خانم مریم ملک زاده کوهکن

معاون آموزشی: خانم فاطمه زهرا بهرامی

معاون اجرایی: خانم انیسه دلشادی

مسئول پرورشی: خانم عاطفه حسین زهی

دبیرستان پسرانه

 

معاون آموزشی: علی حسین بر

معاون اجرایی: مسعود بلوچ مرادی

مدیر مجتمع آموزشی: مجید کریم زاده