پرداخت هزینه ثبت نامه دبیرستان دانشگاه
   پرداخت های آنلاین دبیرستان دانشگاه سراوان

 نام:  *
 نام خانوادگی:
 *
 کدملی:  *
 شماره همراه:
 *
 هزینه آزمون ثبت نامه  دبیرستان دانشگاه:
 پسرانه    دخترانه
 
 توضیحات:   هزینه ثبت نامه دبیرستان دانشگاه مبلغ 350000 ریال می باشد. پس از واریزمبلغ جهت تایید با شماره های زیر تماس بگیرید.
  شماره تماس دبیرستان دانشگاه پسرانه  :37643351-054
  شماره تماس دبیرستان دانشگاه دخترانه :37643381-054
مبلغ قابل پرداخت:   ریال می باشد.